3D mål beskriver hur man arbetar effektivt med förändringsarbete på tre nivåer. Den första är rutiner. Den nästa handlar om mål.

Mål

Mål är helt enkelt något man uppnår, ett resultat och sedan går man vidare. Bra mål ger:

  • inriktning
  • motivation
  • koncentration
  • tillfredsställelse
  • möjlighet att utvärdera och lära sig av det som händer längs vägen.

Det är svårt att arbeta effektivt med mål. Rutiner är ofta lätta att beskriva, de är konkreta och vardagliga. Mål handlar om något som inte finns, något som ska vara annorlunda än idag. Och att förställa sig och uttrycka något som är annorlunda är förvånansvärt svårt.

Det är skillnad på mål och aktiviteter. Ett mål beskriver vad man har åstadkommit, inte vad man har gjort. Det är helt avgörande! En annonskampanj är en aktivitet, ökad försäljning är ett resultat. Genom att först fokusera på resultatet kan man hitta många olika vägar att uppnå det. Ökad försäljning kan man åstadkomma med annonsering, men även med direktutskick till tidigare kunder, sänkta priser, längre öppethållande, eller bättre sortiment. Om man gör annonskampanjen till själva målet så blir man låst till den.

Kriterier för bra mål

För att mål ska vara användbara måste de uppfylla följande kriterier.

1. Tydliga

Tydliga mål betyder att när olika människor läser målet ska de få samma uppfattning om vad som menas. ”Ökad försäljning”, ”större jämställdhet”, ”bättre kamratskap” eller ”högre effektivitet” är för luddigt. Att få mål tydliga kräver stor uthållighet och vilja att fråga ”vad” och ”varför” många gånger. Vad innebär ”högre effektivitet”? Varför är det viktigt? Med varje fråga borrar man sig närmare kärnan av det man i själva verket vill och varför det är viktigt.

2. Realistiska

Bra mål inspirerar, men för att de ska ge långvarig energi måste de vara möjliga att uppnå. Om man tar målet om att nå stjärnorna på allvar, och bara kommer till trädtopparna sitter man där och misströstar. Man måste inte veta säkert att man kommer att klara målet, men det måste vara möjligt.

3. Utmanande

Samtidigt som bra mål ska vara möjliga att nå måste de också vara utmanande. Om ingen ansträngning krävs är det en rutin, inget mål. Mellan kraven på realism och utmaning finns ett spänningsfält som varje person och organisation måste formulera själv.

Mätpunkterna styr

När målen är formulerade är det dags att hitta mätpunkter för varje mål. Mätpunkter är det som visar ifall man har nått målet. Om målet är ’mera aktiva medarbetare på sammanträdena’, blir nästa fråga hur man kommer att märka det? Kommer de på fler möten? Kommer de med flera förslag? Begär de ordet oftare? Ställer de fler frågor?

När man har hittat en mätare som tillräckligt väl speglar målet blir mätaren det man i praktiken arbetar mot under den avsatta perioden.

Kriterier för mätpunkter

Tre viktiga kriterier måste beaktas för att mätpunkter ska bli användbara.

1. Tidsbestämda

Bra mätpunkter måste vara tidsbestämda. Det vill säga att det måste framgå tydligt när mätpunkten ska vara uppnådd, och gärna även avstämningspunkter längs vägen.

2. Utvärderingsbara

Om mätpunkten ska vara till någon nytta måste den gå att utvärdera, det måste finnas uttryckt eller underförstått hur man ska kontrollera att den har uppfyllts. Finns det inget sätt att stämma av om man lyckats har mätpunkten inget värde.

3. Beteendet är nyckeln

Allt viktigt går inte att ta på. Men när det gäller att formulera mål gäller som regel att om det inte syns så finns det inte. Mätpunkter blir bäst om man försöker hitta de förändringar man kan se och höra.

Svårigheterna

De två viktigaste orsakerna till att det är svårt att göra riktigt bra mål är dels att tydliga mål också tydliggör de olika uppfattningar som kan finnas och därför kan dra fram underliggande konflikter. Och dels att det helt enkelt kräver en ovanlig, och jobbig, tankedisciplin.